Πειραματική κατασκευή για τη διερεύνηση χρήσεων του χώρου κάτω από το χώρο αφαλάτωσης

Στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού, μετρήθηκαν οι εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) σε κατασκευή αντίστοιχων χαρακτηριστικών με την πιλοτική μονάδα για να εξαχθούν συμπεράσματα για την πιθανή αξιοποίηση του χώρου. Οι βασικές λειτουργίες του χώρου (αερισμός) υποστηρίχθηκαν από συστήματα μικρής κατανάλωσης ενέργειας με τη βοήθεια αυτοματισμών.

Πιλοτική μονάδα
Πιλοτική μονάδα
Πιλοτική μονάδα
Πιλοτική μονάδα
Πιλοτική μονάδα

Μέσω της μελέτης των συνθηκών στο εσωτερικό της κατασκευής προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά, και με τη θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ του εσωτερικού της κατασκευής και του χώρου εξάτμισης βοηθώντας στη σχεδίαση του συστήματος διασποράς και εξάτμισης. Το παρόν αφορά σε πείραμα που αφορούσε ταυτόχρονα τις ΕΕ2 και ΕΕ4 (εργασιακές ενότητες).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προτεινόμενα
Μετάβαση στο περιεχόμενο