Εργασιακές ενότητες και παραδοτέα
Η δομή του προτεινόμενου έργου IRISS σε ξεχωριστές ενότητες εργασίας με τη πρόοδο και τα παραδοτέα για κάθε μία ξεχωριστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 / EE1

δημιουργίας βάσης δεδομένων

Η ΕΕ1 περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη και κατασκευή της θερμοκηπιακής κατασκευής και του συστήματος ηλιακής αφαλάτωσης. Η βάση δεδομένων αφορά κυρίως σε τρεις τομείς:

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νερού (θαλασσινού/υφάλμυρου) και συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων ηλιοφάνειας στην περιοχή που θα εγκατασταθεί η μονάδα ηλιακής αφαλάτωσης.

Συλλογή νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση του θαλασσινού νερού και της άλμης

Διαδικασία αδειοδότησης μονάδων ηλιακής αφαλάτωσης. Επίσης θα σχεδιαστεί και η ιστοσελίδα του έργου μέσω της οποίας θα υπάρχει διαρκής διάχυση των σκοπών αλλά και των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Βάση δεδομένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών νερού και μετεωρολογικών στοιχείων.

Βάση δεδομένων νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης κι επεξεργασίας του θαλασσινού νερού και του αλμόλοιπου και διαδικασίας αδειοδότησης μονάδων αφαλάτωσης και θερμοκηπιακών κατασκευών.

Ιστοσελίδα Έργου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 / EE2

μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος διασποράς και εξάτμισης νερού και διαχείρισης αλμολοίπου

Η ΕΕ2 περιλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος διασποράς και εξάτμισης του νερού στη μονάδα και της διαχείρισης του αλμολοίπου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Αξιοποίηση της βάσης δεδομένων των μετεωρολογικών στοιχείων της ΕΕ1 στο θερμικό ισοζύγιο της διεργασίας μέσω του οποίου θα υπολογιστεί η δυναμικότητα της διεργασίας ανά μονάδα επιφάνειας του συστήματος εξάτμισης.

Μελέτη και βέλτιστος σχεδιασμός του συστήματος διασποράς του νερού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, το μέσο μέγεθος των σταγονιδίων και τα σημεία τοποθέτησης μέσα στη μονάδα αφαλάτωσης.

Μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος υποπίεσης για την αναρρόφηση των ατμών που δημιουργεί το σύστημα διασποράς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το επιθυμητό εύρος των πιέσεων λειτουργίας και τα σημεία τοποθέτησης μέσα στη μονάδα αφαλάτωσης.

Μελέτη και σχεδιασμός συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης αλμολοίπου.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Τεχνική έκθεση μελέτης και σχεδιασμού του συστήματος διασποράς κι εξάτμισης του νερού.

Τεχνική έκθεση μελέτης και σχεδιασμού του συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης αλμολοίπου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 / EE3

μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος εναλλακτών θερμότητας

Η ΕΕ3 περιλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος εναλλαγής θερμότητας ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη προθέρμανση του θαλασσινού νερού και συμπύκνωση των ατμών που προκύπτουν από τη διαδικασία της εξάτμισης. Θα υπολογιστούν οι θερμοκρασίες όλων των ρευμάτων στην είσοδο και έξοδο των εναλλάκτων/συμπυκνωτών και θα διαστασιολογηθούν οι συσκευές. Τα αποτελέσματα της ΕΕ3 θα περιγραφούν αναλυτικά στα Παραδοτέα.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Τεχνική έκθεση μελέτης και σχεδιασμού του συστήματος εναλλαγής θερμότητας.

Σχέδιο καινοτόμου διπλού εναλλάκτη – συμπυκνωτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 / EE4

διερεύνηση των πιθανών χρήσεων της θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής

Στην ΕΕ4 θα διερευνηθούν οι πιθανές χρήσεις του θερμοκηπιακού χώρου που θα υπάρχει κάτω από την εγκατεστημένη μονάδα ηλιακής αφαλάτωσης. Για το σκοπό αυτό θα προσδιοριστούν αρχικά οι συνθήκες μέσα στο χώρο αυτό (θερμοκρασία, ποσοστό υγρασίας, αερισμός κλπ) και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες αξιοποίησής του. Οι περιπτώσεις που θα διερευνηθούν εντάσσονται στις κατηγορίες της στέγασης, αποθήκευσης και καλλιεργητικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της ΕΕ4 θα περιγραφούν αναλυτικά στο Παραδοτέο.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Τεχνική έκθεση των πιθανών χρήσεων του θερμοκηπιακού χώρου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 / EE5

κατασκευή πρωτοτύπου της μονάδας

Στην ΕΕ5 θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Ενοτήτων ΕΕ1-4 που αφορούν στη μελέτη και τον σχεδιασμό όλων των επιμέρους τμημάτων του προτεινόμενου έργου με σκοπό την κατασκευή της θερμοκηπιακού τύπου επιδεικτικής μονάδας για δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα η ΕΕ5 περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Εξασφάλιση άδειας/έγκρισης της κατασκευής.

Κατασκευή και εγκατάσταση μιας επιδεικτικής μονάδας σε παράκτια περιοχή του αγροκτήματος ΑΠΘ, από τη ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Έκδοση άδειας για την κατασκευή.

Τεχνική έκθεση και σχέδια κατασκευής της επιδεικτικής μονάδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 / EE6

επιδεικτική λειτουργία και βελτιστοποίηση της μονάδας

Σκοπός της ΕΕ6 είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας σε διάφορες μετεωρολογικές συνθήκες και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν. Συγκεκριμένα η ΕΕ6 περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Προσδιορισμός του βαθμού ανάκτησης σε νερό άρδευσης από θαλασσινό νερό.

Προσδιορισμός της ποιότητας του παραγόμενου νερού.

Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης της μονάδας ανά m3 παραγόμενου νερού και μελέτη σκοπιμότητας χρήσης φωτοβολταϊκών.

Αξιολόγηση της λειτουργίας των υλικών και του εξοπλισμού και μελέτη της επίδρασης των επικαθίσεων των αλάτων.

Προτάσεις βελτιστοποίησης των τεχνικών τμημάτων και της λειτουργίας της μονάδας.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Τεχνική έκθεση της λειτουργίας της μονάδας σε διάφορες μετεωρολογικές συνθήκες.

Αξιολόγηση της λειτουργίας της μονάδας και προτάσεις βελτιστοποίησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 / EE7

κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

Σκοπός της ΕΕ7 είναι η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου μέσω της υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο (στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (στο European Patent Office) και σε διεθνές επίπεδο (στον World Intellectual Property Organization, και διαμέσου αυτού σε χώρες ενδιαφέροντος της Β. Αφρικής: Μαρόκο, Τυνησία και Σουδάν).

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Αίτηση κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αίτηση κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο European Patent Office.

Αίτηση κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο, στο World Intellectual Property Organization.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 / EE8

προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου

Σκοπός της ΕΕ8 είναι η προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις γεωργικών κατασκευών και συστημάτων αφαλάτωσης.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Υλικό παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου IRISS σε εμπορικές εκθέσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 / EE9

τεχνοοικονομική αξιολόγηση της μονάδας

Σκοπός της ΕΕ9 είναι η τεχνοοικονομική αξιολόγηση της μονάδας. Έμφαση θα δοθεί στη προοπτική της προτεινόμενης μονάδας να εξελιχθεί σε τελικό προϊόν. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

Υπολογισμός της πάγιας επένδυσης της μονάδας και εκτίμηση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα όγκου του παραγόμενου νερού.

Μελέτη προσδιορισμού του οικονομικού οφέλους από την πλευρά της επιχείρησης και από την πλευρά του αγοραστή.

Επιπλέον θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια και διοργάνωσης ημερίδας.

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Έκθεση τεχνοοικονομικής αξιολόγησης της μονάδας.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed).

Διοργάνωση ημερίδας για διάχυση αποτελεσμάτων έργου.

Δομή έργου σε εργασικές ενότητες

ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται σε 9 ξεχωριστές ενότητες εργασίας (ΕΕ1-ΕΕ9), ενώ οι δράσεις για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, καθώς και οι απαραίτητες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, θα λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο